Σύνθεση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΘΕΣΗ
1 Κουφάκη Σοφία Δήμος Σουφλίου Πρόεδρος
2 Πουλιλιός Ευάγγελος Δήμος Σουφλίου Αντιπρόεδρος
3 Δουνάκης Κω/νος Δήμος Αλεξανδρούπολης Διευθύνων Σύμβουλος
4 Τσιακίρης Σταμάτης Δήμος Σουφλίου Γραμματέας
5 Σκαρλατίδης Αθανάσιος Δήμος Σαμοθράκης Εντεταλμένος Σύμβουλος
6 Μαλτεπιώτης Αθανάσιος Α.Σ.Κ.Γ.Ε   Τυχερού Μέλος
7 Καλλιούνης Ιωάννης Δήμος Σουφλίου Μέλος
8 Κιτσικίδης Λάζαρος Α.Σ.Κ.Γ.Ε  ΣΟΥΦΛΙΩΤΙΚΑ ΚΕΛΑΡΙΑ Μέλος
9 Καραγιάννης Χρήστος Α.Σ.Κ.Γ.Ε  ΣΟΥΦΛΙΩΤΙΚΑ ΚΕΛΑΡΙΑ Μέλος