Πρόσκληση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε.

Με την παρούσα ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας, να καταθέσει αίτηση, για εγγραφή στον …