Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία στα πλαίσια του έργου «Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian- Greek cross border region through smart and digital tools-eTourist»

Ανοιχτή Διαδικασία Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με το Άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την υποστήριξη του έργου Εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσια των εξής δράσεων: