Παράταση προθεσμίας για την υλοποίηση των ανειλημμένων έργων του προγράμμάτος του Άξονα 4 (προσέγγιση LEADER) Νομού Έβρου

            Η ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ «ΕΒΡΟΣ» Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) του προγράμματος Άξονα 4 (Προσέγγισης LEADER) του κεντρικού και νοτίου Έβρου στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013, ενημερώνει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την υπ΄αριθμ. 10451/26-9-2017 απόφαση του, προχώρησε στην παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των επενδυτικών έργων τα οποία είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) του ΠΑΑ 2007-2013 και τα οποία μεταφέρθηκαν  στο Μέτρο 19  του ΠΑΑ 2014-2020 με τη μορφή των ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα, η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ανωτέρω συνεχιζόμενων πράξεων ήταν η 29-9-2017.

Με τις νέες αποφάσεις του Υπουργείου, ισχύουν τα κάτωθι:

Για τα έργα του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 τα οποία μεταφέρθηκαν ως συνεχιζόμενες πράξεις στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του τελευταίου αιτήματος πληρωμής των ανωτέρω πράξεων έχει ως εξής:

  • Για όσα έργα είχαν ενταχθεί μέχρι 31-12-2014 η κατάθεση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής παρατείνεται μέχρι 31-12-2017.
  • Για όσα έργα είχαν ενταχθεί από 1-1-2015 έως 31-12-2015 η κατάθεση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής παρατείνεται μέχρι 30-6-2018.
  • Για όσα έργα υλοποιούνται σε νησιά, πλην Εύβοιας και Κρήτης, ανεξαρτήτως ημερομηνία ένταξης, η κατάθεση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής παρατείνεται μέχρι 30-6-2018.

Επειδή τα χρονικά περιθώρια εξακολουθούν να είναι περιορισμένα, απαιτείται η συντονισμένη  προσπάθεια όλων –τόσο των στελεχών της Ομάδας Τοπικής Δράσης όσο και των επενδυτών– για την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων του τοπικού προγράμματος προκειμένου να απορροφηθούν όλοι οι εγκεκριμένοι πόροι.