Από τη Γη της Θράκης

Συλλογή Αγγέλας Γιαννακίδου
Ιστορικό λαογραφικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης